I. Algemene Voorwaarden

 1. Voor de juridische relatie tussen leverancier en besteller in samenhang met de levering van producten en/of diensten door de leverancier (hierna kortweg aan te duiden als: leveringen) zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van besteller zijn uitsluitend van toepassing als de leverancier daarmee expliciet schriftelijk heeft ingestemd. Voor de omvang van de leveringen zijn de wederzijdse en onderling overeenstemmende schriftelijke verklaringen van beide partijen maatgevend.
 2. Alle kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna kortweg aan te duiden als: documentatie) zijn onderworpen aan de aan de leverancier toekomende eigendomsrechten resp. auteursrechten. De leverancier kan die rechten zonder enige beperkingen geldend maken. De documentatie mag uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van de leverancier ter kennis van derden worden gebracht en moet, als de leverancier geen opdracht ontvangt, op eerste verzoek van de leverancier per omgaande worden geretourneerd. Artikel 1 en artikel 2 gelden eveneens voor documentatie van besteller. Deze mag echter aan derden toegankelijk worden gemaakt als de leverancier aan die derden toegelaten of toelaatbare leveringen heeft overgedragen.
 3. Voor standaard software of firmware kan besteller geen aanspraak maken op het exclusieve gebruiksrecht voor de versie met de overeengekomen kenmerken die in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparaten of toestellen aanwezig is. Besteller mag zonder expliciete overeenkomst een duplicaat van de standaardsoftware als reserve-exemplaar aanmaken.
 4. Leveringen in gedeelten zijn toegestaan mits acceptatie daarvan redelijkerwijs van de besteller verwacht mag worden.
 5. Het begrip "Aanspraak op schadevergoeding" in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens de aanspraak op vergoeding van vergeefs gemaakte kosten.

II. Prijzen, incoterms en verrekening

 1. De prijzen gelden onder bijtelling van de actueel geldende wettelijk bepaalde omzetbelasting.
 2. De rechten en plichten van de leverancier en van de besteller met betrekking tot de levering en de overdracht van de goederen gelden in overeenstemming met de INCOTERMS 2020, clausule afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals EXW, DDP etc.)
 3. Betalingen van de besteller worden binnen 30 dagen zonder aftrek gedaan, betalingen dienen uitsluitend op de door de leverancier aangegeven bankrekeningen te worden overgemaakt en hebben slechts in dat geval een bevrijdende werking. Op de risico’s van “cyber crime” wordt uitdrukkelijk gewezen.
 4. Besteller kan uitsluitend verrekenen met niet-betwiste of in een gerechtelijk vonnis erkende vorderingen.mutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

III.Eigendomsvoorbehoud

 1. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het voorwerp van levering (goederen onder eigendomsvoorbehoud, kortweg: voorbehoudsgoederen) blijft eigendom van de leverancier tot het moment dat alle uit de zakelijke relatie aan leverancier toekomende vorderingen door besteller zijn voldaan. De leverancier zal – indien en voor zover de waarde van alle zekerheden die aan de leverancier toekomen meer dan 20% hoger is dan de hoogte van alle door de zekerheden gedekte vorderingen – op verzoek van besteller een overeenkomstig deel van de gestelde zekerheden vrijgeven. De leverancier heeft daarbij de keuze tussen vrijgave van de diverse zekerheden.
 2. Zolang er sprake is van goederen onder eigendomsvoorbehoud mag besteller deze goederen niet verpanden noch de gestelde zekerheden cederen en is doorverkoop uitsluitend toegestaan aan wederverkopers in het kader van hun gebruikelijke zakelijke activiteiten en uitsluitend onder het beding dat de wederverkoper van zijn klanten betaling ontvangt of he voorbehoud maakt dat het eigendom pas op de klant overgaat als die aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Verkoopt besteller goederen door die onder het door de leverancier gestelde eigendomsvoorbehoud vallen, dan cedeert hij nu al bij wijze van zekerheid de vorderingen die hij in de toekomst op zijn klant zal hebben en die voortvloeien uit die doorverkoop inclusief alle nevenrechten - waaronder eventuele gesaldeerde vorderingen - aan zijn leverancier zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn. Worden de voornoemde voorbehoudsgoederen samen met andere voorwerpen doorverkocht zonder dat voor die voorbehoudsgoederen een specifieke aparte prijs werd overeengekomen, dan cedeert besteller het relevante deel van de totale vordering aan de leverancier, waarbij het relevante deel overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde prijs voor de betreffende voorbehoudsgoederen
 4. a) Het is besteller toegestaan voorbehoudsgoederen te verwerken of te vermengen dan wel te verbinden met andere voorwerpen. Deze verwerking geschiedt ten gunste van de leverancier. Besteller neemt de daarbij ontstane nieuwe zaak voor de leverancier in bewaring en handelt daarbij als een goed koopman. De nieuwe zaak valt onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".

  b) Leverancier en besteller zijn het er nu al over eens dat – in geval van verbinding of vermenging met andere goederen die niet aan de leverancier toebehoren – de leverancier in elk geval mede-eigenaar wordt van de nieuwe zaak. Het aandeel volgt uit de verhouding tussen de waarde van de verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen en de waarde van de overige goederen, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding of vermenging. De nieuwe zaak valt in dit opzicht onder de bepalingen voor "goederen onder eigendomsvoorbehoud".

  c) De regeling betreffende een cessie van de vordering, zoals gesteld in artikel 3, geldt eveneens voor de nieuwe zaak. De cessie geldt echter slechts tot de hoogte van het bedrag dat overeenkomt met de door de leverancier gefactureerde waarde van de verwerkte, verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen.

  d) Verbindt besteller de voorbehoudsgoederen met grondstukken of roerende goederen, dan cedeert hij, zonder dat daarvoor nadere specifieke verklaringen nodig zijn, ook zijn vordering die hem als vergoeding voor de verbinding toekomt, inclusief alle nevenrechten, bij wijze van zekerheid aan de leverancier en wel voor een bedrag dat de verhouding tussen de waarden van de verbonden voorbehoudsgoederen tot de waarden van de overige verbonden goederen weerspiegelt, waarbij waarden worden gehanteerd zoals die golden op het moment van verbinding.
 5. Tot het moment van herroeping is besteller bevoegd de door hem gecedeerde vorderingen uit de wederverkoop te incasseren. De leverancier heeft het recht de machtiging tot incassering door besteller om belangrijke redenen te herroepen, in het bijzonder in het geval van betalingsachterstand, uitblijvende betalingen, inroepen van surseance, een wisselprotest of andere met reden omklede aanwijzingen voor een te grote schuldenlast of dreigende insolventie van besteller. Bovendien kan de leverancier na voorafgaande aanmaning en onder aanzegging van een aangemeten termijn de cessie van zekerheden openbaar maken, de gecedeerde vorderingen opeisen en de openbaarmaking van de cessie van de zekerheden door de besteller jegens de klant verlangen.
 6. Besteller moet de leverancier onverwijld in kennis stellen als sprake is van verpaning, inbeslagneming of andere beschikkingen of ingrepen door derden. Wanneer de leverancier daarvoor een gerechtvaardigd belang kan aantonen, moet besteller de leverancier per omgaande de voor het geldend maken van zijn rechten jegens de klant de daarvoor benodigde gegevens verstrekken en de daarvoor vereiste bescheiden overhandigen.
 7. In geval van plichtsverzuim door besteller, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft de leverancier na het zonder resultaat verstrijken van een aan besteller opgelegde aangemeten betaaltermijn het recht om terug te treden uit de overeenkomst. De wettelijke bepalingen betreffende de noodzaak tot het stellen van een termijn blijven hierdoor onverlet. Besteller is verplicht tot afgifte. In geval van terugname resp. inroeping van het eigendomsvoorbehoud of van de verpanding van de voorbehoudsgoederen door leverancier is geen sprake van terugtreding uit de overeenkomst tenzij de leverancier expliciet verklaart daaruit te zullen terugtreden.

IV. Termijnen voor leveringen; vertraging

 1. Het naleven van leveringstermijnen veronderstelt de tijdige ontvangst van alle door besteller aan te leveren documentatie, de vereiste vergunningen en vrijgaven, in het bijzonder van tekeningen, evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen door de besteller. De termijnen worden op redelijke wijze verlengd als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.
 2. De termijnen worden eveneens op redelijke wijze verlengd als het niet naleven van termijnen te herleiden is

  a) tot overmacht, zoals, zij het niet uitsluitend, in geval van mobilisatie, oorlog, epidemieën, door de overheid opgelegde leveringsbeperkingen, materiaal- en productschaarste, terrorisme, oproer of soortgelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld staking, uitsluiting)

  b) tot virusaanvallen of soortgelijke aanvallen door derden op het IT-systeem van de leverancier, voor zover deze plaatsvonden ondanks naleving van de gebruikelijke zorgvuldigheid met betrekking tot getroffen veiligheidsmaatregelen.

  c) tot belemmeringen op basis van de Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) evenals overige toepasselijke nationale, EU- of internationale wet- en regelgevingen voor de buitenlandse handel of op basis van andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk kan worden gehouden of

  d) tot een niet tijdige of correcte levering aan de leverancier. De leverancier wordt ontheven van zijn leveringsverplichting, indien de omstandigheid waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, meer dan vier (4) weken duurt.
 3. Raakt de leverancier in verzuim, dan kan besteller indien en voor zover hij aannemelijk maakt dat hierdoor voor hem schade is ontstaan, een schadeloosstelling verlangen van 0,5% voor elke volle week verzuim, in totaal echter maximaal 5% van de prijs voor de leveringen die hij als gevolg van het verzuim niet zoals beoogd kon gebruiken.
 4. Uitgesloten zijn zowel aanspraken van besteller op schadevergoeding wegens vertraagde levering alsook aanspraken op schadevergoeding in plaats van de levering die de in artikel 3 genoemde limieten te boven gaan, ook na het verstrijken van een eventueel aan de leverancier gegunde leveringstermijn. Dit geldt niet voor zover er sprake is van niet uit te sluiten aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Besteller kan uitsluitend uit een overeenkomst terugtreden binnen het kader van de wettelijke bepalingen, als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging van een levering. Aan voornoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden.
 5. Besteller is verplicht op verlangen van de leverancier binnen een passende termijn te verklaren of hij wegens de vertraging van de levering uit de overeenkomst wil terugtreden of dat hij vasthoudt aan uitvoering van de levering.
 6. Wordt verzending of bezorging op wens van besteller langer opgehouden dan een maand na kennisgeving van de gereedheid voor verzending, dan kan aan de besteller voor elke nadien aangevangen maand een opslagvergoeding in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van het voorwerp van die levering met een maximum van 5% in totaal. Het staat de contractpartijen vrij bewijs te leveren voor hogere of lagere opslagkosten.

V. Risico-overgang

 1. Het risico gaat over op de besteller conform INCOTERMS 2020 clausule en afhankelijk van de overeengekomen conditie (zoals DDP, EXW etc)
 2. Het risico gaat eveneens op besteller over als verzending, bezorging, de aanvang resp. de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in de eigen bedrijfsvoering of het proefbedrijf wordt vertraagd om redenen waarvoor besteller verantwoordelijk is, of als besteller om andere redenen verzuimt de goederen te accepteren.

VI. Opstelling en montage

 

Onderstaande bepalingen gelden voor de opstelling en montage, voor zover er niets anders schriftelijk is overeengekomen:

 1. Besteller moet voor eigen rekening en tijdig het onderstaande (laten) uitvoeren:
  a) alle grondwerken, bouwwerken en overige branchevreemde nevenwerken inclusief de inzet van de voor uitvoering daarvan vereiste vaklieden en hulpkrachten, materialen, gereedschappen en hulpmiddelen,

  b) de voor montage en inbedrijfstelling vereiste voorwerpen en stoffen, zoals stellages of steigers, hefwerktuigen en andere voorzieningen, brandstoffen en smeermiddelen,

  c) energie en water op de plaats van gebruik inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting,

  d) op de plaats van montage voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimten voor het opslaan van machinedelen, apparaten, materialen, gereedschap enz.; voor de monteurs geschikte werk- en verblijfsruimten inclusief aangemeten sanitaire voorzieningen. Overigens moet besteller ter bescherming van de bezittingen van de leverancier en diens monteurs op de bouwplaats maatregelen nemen die hij ook zou nemen ter bescherming van zijn eigen bezit, e) Beschermende kleding en veiligheidsvoorzieningen zoals die vereist zijn op basis van de bijzondere omstandigheden op de plaats van montage. Besteller moet voorafgaand aan de montagewerkzaamheden en ongevraagd de nodige gegevens ter beschikking stellen over de ligging van niet met het blote oog waarneembare leidingen voor elektriciteit, gas, water en vergelijkbare voorzieningen of installaties evenals de vereiste statische gegevens.
 2. Alvorens aan te vangen met de opstelling of montage moeten de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen en voorwerpen aanwezig zijn op de plaats van opstelling of montage. Alle werkzaamheden die voorafgaan aan de opbouw, moeten zover zijn gevorderd dat in overeenstemming met de overeenkomst met de opstelling of montage kan worden begonnen en deze zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Aanvoerwegen en de plaats van opstelling of montage moeten geëffend en schoongemaakt zijn.
 3. Ondervindt de opstelling, montage en/of de inbedrijfstelling vertraging als gevolg van niet aan de leverancier toerekenbare omstandigheden, dan moet besteller in redelijke mate de kosten van wachttijd en noodzakelijke extra ritten van de leverancier of diens monteurs dragen.
 4. Besteller moet elke week de leverancier informeren over de arbeidsuren van de monteurs. Ook moet hij per omgaande het moment van het gereedkomen van de opstelling, de montage of de inbedrijfstelling meedelen.
 5. Besteller moet de levering binnen twee weken afnemen als de leverancier na gereedmelding om een afname verzoekt. Van afname is eveneens sprake als besteller de periode van twee weken laat verstrijken of als de levering – eventueel na afronding van een overeengekomen testfase - in gebruik werd genomen.

VI. Acceptatie

Besteller mag het in ontvangst nemen van leveringen wegens onbeduidende onvolkomenheden niet weigeren.

VIII. Sachmängel

De leverancier is als volgt aansprakelijk voor gebreken:

 1. Alle leveringen of diensten die gebreken vertonen, mogen naar eigen keuze van de leverancier kosteloos worden hersteld of opnieuw worden geleverd of verricht voor zover de oorzaak daarvan al aanwezig was op het moment van de risico-overdracht.
 2. Aanspraken op nalevering verjaren na 12 maanden, gerekend vanaf het wettelijke aanvangsmoment van de verjaringstermijn. Hetzelfde is van toepassing op terugtreding en mindering. De wettelijke voorzieningen betreffende procedurele afwikkeling, belemmeringen en opnieuw starten van termijnen blijven hierdoor onverlet.
 3. Besteller moet eventuele klachten per omgaande schriftelijk melden. Het niet melden van gebreken leidt tot het verlies van de rechten van de koper met betrekking tot gebreken.
  Besteller mag in geval van klachten over gebreken betalingen opschorten en wel in een omvang die in een redelijke verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken. Besteller kan betaling uitsluitend opschorten als een klacht over het gebrek is ingediend waarbij geen twijfel kan bestaan over de rechtmatigheid van die klacht. Er is geen sprake van recht tot opschorting door besteller als zijn aanspraken inzake gebreken verjaard zijn. Blijkt een klacht over een gebrek onterecht, dan heeft de leverancier het recht van besteller te verlangen dat deze de door hem verrichte inspanningen vergoedt.
 4. De leverancier moet de gelegenheid worden geboden binnen een passende termijn een nalevering te verrichten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met eventuele vertragingen (art. IV van deze Algemene Voorwaarden).
 5. Slaagt de leverancier er niet in een nalevering te verrichten, dan kan besteller – ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 9 – uit de overeenkomst terugtreden of de vergoeding verminderen.
 6. Aanspraken vanwege gebreken bestaan niet bij een slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen eigenschappen en kwaliteit, bij een slechts onbeduidende inperking van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of in geval van slijtage die na de risico-overdracht als gevolg van onjuiste of nalatige omgang, bovenmatige belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of bijzondere externe factoren ontstaan en die niet in de overeenkomst werden voorzien. Hetzelfde geldt eveneens bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Hebben besteller of derden op ondeskundige manier modificaties of revisiewerkzaamheden uitgevoerd, dan kunnen aan dergelijke activiteiten en de daaruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen aanspraken worden ontleend.
 7. Aanspraken van de besteller wegens de in het kader van nalevering vereiste inspanningen, in het bijzonder de kosten voor transport, wegen, arbeid en materiaal zijn uitgesloten voor zover die kosten toenemen omdat het voorwerp van de levering achteraf naar een andere locatie dan de vestiging van besteller werd gebracht, tenzij die verplaatsing in overeenstemming is met het beoogde gebruik.
 8. Aanspraken van besteller op schadevergoeding inzake een materieel gebrek zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van arglistig verzwijgen van het gebrek, bij het niet nakomen van een garantie betreffende kwaliteit of eigenschappen, in gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier. Aan bovengenoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van besteller verbonden. Verdergaande of andere dan in artikel VIII geregelde aanspraken van besteller in verband met materiële schade zijn uitgesloten.

IX. Commerciële beschermde rechten en auteursrecht; Rechtsgebreken

 1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, is de leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht de levering vrij van beschermde commerciële rechten en auteursrechten van derden (hierna: intellectueel eigendomsrecht) te verrichten. Indien en voor zover derden vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van door de leverancier verrichte, contractueel benutte leveringen gerechtvaardigde aanspraken geldend maakt jegens de besteller, is de leverancier aansprakelijk jegens de besteller op basis van de in artikel VIII lid 2 bepaalde termijn en wel als volgt:

  a) De leverancier zal naar eigen keuze en op eigen kosten een gebruiksrecht verwerven of het geleverde zodanig modificeren dat niet langer inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derden, of hij zal het geleverde omwisselen. Is dit onder redelijke voorwaarden niet mogelijk voor de leverancier, dan heeft besteller wettelijk het recht om terug te treden uit de overeenkomst of een verlaging van de vergoeding te verlangen.

  b) De verplichting van de leverancier schade te vergoeden is gebaseerd op het gestelde in artikel XII.

  c) De hierboven genoemde verplichtingen van de leverancier zijn slechts van toepassing mits besteller de leverancier per omgaande schriftelijk informeert over de door derden geldend gemaakte aanspraken, een inbreuk niet erkent en aan de leverancier alle maatregelen voorbehouden blijven om verweer te voeren of over een schikking te onderhandelen. Staakt besteller het gebruik van het geleverde om redenen van schadebeperking of om andere gewichtige redenen, dan is hij verplicht de derde partij erop attent te maken dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van enige inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 2. Aanspraken van besteller zijn uitgesloten, indien hij zelf aansprakelijk is voor een inbreuk op beschermde eigendomsrechten.
 3. Aanspraken van besteller zijn voorts uitgesloten indien en voor zover de inbreuk op beschermde eigendomsrechten door bijzondere instructies of specificaties van de besteller werd veroorzaakt, als de inbreuk ontstond door een door de leverancier nie voorzienbare toepassing of als de inbreuk werd veroorzaakt doordat besteller de levering modificeerde of deze samen met niet door de leverancier geleverde producten werd toegepast.
 4. In geval van inbreuk op beschermde eigendomsrechten gelden voor de in artikel 1a) geregelde aanspraken van de besteller verder de bepalingen in artikel VIII lid 4, lid 5 en lid 9.
  In geval van andere rechtsgebreken gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel VIII.
 5. Verdergaande of andere dan de in dit artikel IX geregelde aanspraken van besteller jegens de leverancier en door de leverancier ingeschakelde partijen wegens rechtsgebreken zijn uitgesloten.

X. Vervullingsvoorbehoud

 1. De vervulling van de overeenkomst is onderworpen aan het voorbehoud dat er geen sprake is van belemmeringen op basis van Nederlandse, Duitse, Amerikaanse (in de zin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika) of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften onder het internationale handelsrecht en dat er geen sprake is van embargo's, andere handelssancties of omstandigheden (zoals overmacht), die een vervulling belemmeren.
 2. Besteller is verplicht alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om te kunnen exporteren, transporteren resp. importeren.

XI. Onmogelijkheid, contractaanpassing

 1. Mocht een levering onmogelijk blijken, dan heeft besteller het recht schadevergoeding te verlangen, tenzij de leverancier niet aansprakelijk is voor het feit dat levering niet mogelijk is. Dit omvat, zij het niet uitsluitend, de in art. IV 2. genoemde gevallen. De aanspraak van besteller op schadevergoeding blijft echter in het geval dat verantwoordelijkheid moet worden aanvaard, beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, dat vanwege de niet mogelijke levering niet kan worden gebruikt zoals beoogd. Deze beperking geldt niet bij aansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid of gevallen van overlijden, letsels of gezondheidsschade. Hieraan is geen omkering van de van bewijslast ten nadele van besteller verbonden. Het recht van besteller uit de overeenkomst terug te treden blijft hierdoor onverlet.
 2. Indien en voor zover gebeurtenissen als bedoeld in artikel IV lid 2a t/m 2d het economische belang of de inhoud van de levering aanzienlijk doen veranderen of een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering van de leverancier, dan wordt de overeenkomst in goed onderling overleg aangepast. Indien en voor zover dit economisch niet doenlijk is, heeft de leverancier het recht uit de overeenkomst terug te treden. Hetzelfde geldt als de vereiste exportvergunningen niet worden verleend of niet bruikbaar blijken. Wil hij gebruik maken van dit recht tot terugtreden, dan moet hij na kennis te hebben genomen van de effecten van de gebeurtenis de besteller daa rover per omgaande informeren en uiteraard ook dan, wanneer hij in eerste instantie met besteller een verlenging van de leveringstermijn was overeengekomen.

XII. Overige aanspraken op schadevergoeding

 1. Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is geregeld, zijn aanspraken van besteller op schadevergoeding, om welke wettelijke reden dan ook, uitgesloten en wel in het bijzonder aanspraken die bij een inbreuk op verplichtingen voortvloeiend uit de schuldverhouding en uit onrechtmatige daad.
 2. Dit geldt in geval van onderstaande aansprakelijkheden:

  a) op basis van de wet op de productaansprakelijkheid,
  b) bij opzet,
  c) bij grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden,
  d) bij arglist,
  e) bij het niet nakomen van een afgegeven garantie,
  f) wegens verwijtbare schending van lijf, leven of gezondheid, of
  g) wegens verwijtbare inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen.
 3. De aanspraak op schadevergoeding voor inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen blijft echter beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade, indien en voor zover er geen sprake is van een van de overige bovengenoemde gebeurtenissen.
  Aan bovengenoemde regelingen is geen omkering van de bewijslast ten nadele van besteller verbonden.

XIII. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 1. Als besteller een koopman is, geldt bij alle uit de contractuele verhouding direct of indirect voortvloeiende geschillen de rechtbank voor de vestigingsplaats van de leverancier als bevoegde rechtbank. De leverancier heeft overigens ook het recht rechtsvorderingen te stellen in de plaats waar besteller gevestigd is.
 2. Deze overeenkomst, inclusief de toelichting daarop, is onderworpen aan het Nederlands recht.

XIV. Bindendheid van de overeenkomst

De overeenkomst blijft ook bij juridische ongeldigheid van individuele artikelen geldig met betrekking tot de overige artikelen. Dat geldt niet als het naleven van de overee komst zou betekenen dat een van de partijen daardoor ontoelaatbaar hard zou worden getroffen. In geval van een geschil over de interpretatie van een bepaling van deze voorwaarden in de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.